Health Insurance in Israel-from Pluralistic Model to Tier Model/ביטוח הבריאות בישראל-ממודל פלורליסטי למודל הרבדים Academic Article uri icon

abstract

  • חוק ביטוח בריאות ממלכתי (חבב" ם) חולל רפורמה במערכת הבריאות של מדינת ישראל בכלל ובמודל ביטוח הבריאות בפרט. עם הפעלתו הוסדר ועוגן בחקיקה המבנה הביטוחי המורכב משלושה רבדים (מודל הרבדים): 1. הרובד הראשון—ביטוח בריאות ממלכתי לכלל האוכלוסייה, באחריות המדינה. 2. הרובד השני—שירותי בריאות נוספים (שב" ן) לחברי קופות החולים, באחריות קופות החולים עצמן. 3. הרובד השלישי—ביטוחי בריאות פרטיים, שמספקות חברות ביטוח. במאמר מנותחים ומוצגים הקשר בין המבנה הביטוחי למאפייני המודל ויחסי הגומלין בין השחקנים, הערכים והעקרונות של המודל. המאמר מבוסס על עבודת מחקר איכותנית העוסקת בניתוח מדיניות קיימת והערכת מודל קיים. כלי המחקר הוא ראיונות עומק פתוחים, מובנים למחצה, עם קובעי מדיניות ומנהלים במערכת הבריאות ומחוצה לה. אל הראיונות מתלווה סקירת ספרות נרחבת מהארץ ומהעולם. מניתוח הממצאים עולה שהשינוי שחולל חבב" ם התאפשר משום שמלבד שינויים מעטים, נשמרו הבסיס הקיים והשחקנים המרכזיים. ואולם החוק שינה את חוקי המשחק וכך גם את יחסי הכוחות בין …

publication date

  • January 1, 2011