Ranking Groups' Abilities-Can We Say that One School is Better Than the Other?/על מגבלה בדירוג רמת הצלחה של קבוצות במערכת החינוך-מתי ניתן לקבוע שבית ספר אחד טו... Academic Article uri icon

abstract

  • המטרה של עבודה זו היא להצביע על כך שקיימים מצבים רבים שבהם הכימות בעזרת מדד (למשל: ממוצע הציונים בכיתה) נותן תחושה מוטעית שאפשר למדוד ולדרג קבוצות באופן אובייקטיבי ומדויק, בשעה שלמעשה הנתונים הבסיסיים אינם מאפשרים למדוד ולדרג בדרך אובייקטיבית. מבחינה זו הנזק שיכול להיגרם משימוש במדדים כמותיים עלול להיות גדול מאי השימוש בהם, שהרי הדירוג המוטעה נותן לנו ביטחון בתוצאות הדירוג בשעה שאילו ידענו שלא ניתן לדרג הרי שהיינו ערים לכך שייתכנו מצבים מוטעים ומטעים. העבודה גם תציע דרך לזהות את המצבים שבהם לא ניתן לדרג, ועל כן השימוש בשיטה יאפשר למשתמש בה לוודא שכאשר …

publication date

  • December 1, 2006