Body and Mind: On Lobotomy and the Curing of the Mentally III / גוף ונפש: על חיתוך אונות מוח וריפוי חולי הנפש Academic Article uri icon

abstract

  • ההפרדה בין גוף לנפש, שבבסיס החשיבה המערבית, התערערה במחצית הראשונה של המאה ה-20 כאשר המוח האנושי הפך למוקד של פרקטיקה ניתוחית, בעלת יומרות לשינויים מרחיקי לכת בנפש החולה הפסיכיאטרי. הטיפולים הסומטיים בחולי הנפש נוצרו, בין היתר, מתוך מאבקה של הפסיכיאטרייה על הכרה מדעית ויוקרה. ביטויה הקיצוני והשנוי ביותר במחלוקת של התרפיה הסומטית הם הניתוחים לחיתוך או הרס של אונות המוח כאמצעי ריפוי של מחלות נפש. כך הפכו הגוף והמוח אתר למניפולציות שונות של רופאים ואנשי מדע, שיכלו מעתה לתייג התנהגות חריגה — גם מגדרית או מינית — כאות להכרח בהתערבות כירורגית רדיקלית

publication date

  • January 1, 2002