Effect of Physical Activity and Nutritional Supplements on the Muscle Mass of the Elderly Patient: Literature Review/השפעת פעילות גופנית, תזונה ותוספים על מסת השריר ש... Academic Article uri icon

abstract

  • מסת השריר ואיכות חלבוני השריר נוטות לרדת במהלך ההזדקנות. תופעה זו נקראת סרקופניה. עדויות מחקריות מצביעות על קשר בין סרקופניה לבין ירידה בתפקוד הגופני ובאיכות החיים. הירידה במסת השרירים היא תוצאה של חוסר שימוש, האטה בחילוף חלבוני השריר ושינויים באיכות ובכמות חלבוני השריר. כל אלה גורמים לשינויים במבנה השריר ובהרכבו. מטרת הסקירה הנוכחית היא להציג מחקרים העוסקים בהשפעת פעילות גופנית על מסת השריר ומחקרים העוסקים בהשפעת השילוב של פעילות גופנית ותוספי תזונה על מסת השריר של קשישים. נסקרו שישים מאמרים מסוג מחקר בקרה אקראי (RCT) ומסוג מקרה-בקרה (Case Control), אשר פורסמו בין השנים 1986–2006. נעשה שימוש במאגרי הנתונים PUBMED ו-AGELINE, על- פי מילות מפתח רלוונטיות. הממצא העיקרי העולה מהסקירה הוא שככל הנראה השילוב בין פעילות גופנית לבין תוספי תזונה מווסת את קצב הירידה במסת השרירים המתרחשת עם העלייה בגיל והוא עשוי לצמצם את תהליך הסרקופניה ואף להביא לתהליך היפרטרופיה. מכאן עולה שיש לפתח תוכניות הכשרה לאנשי …

publication date

  • January 1, 2009