FOREIGN TRADE AS A CATALYST OF CHANGE IN THE ARAB ECONOMY IN PALESTINE (1879-1914)/סחר החוץ כגורם לתמורות בענפי המשק הערבי בארץ-ישראל (1879-... Academic Article uri icon

abstract

  • * מאמר זה מבוסס על אחד מפרקי חיבורי,׳ התפתחות סחר החוץ של ארץ־ ישראל והשפעתו על המשק והחברה, 1914-1879׳, חיבור לשם קבלת התואר מוסמך, אוניברסיטת חיפה, חיפה 1984 [להלן: אגמון, סחר החח!. תודתי העמוקה נתונה לפרום׳ גד גילבר, שבהדרכתו כתבתי חיבור זה. תודתי נתונה גם למכק לחקר המזרח־ התיכון ולמרכז לחקר א״ י ויישובה של יד בן־ צבי באוניברסיטת חיפה, לקרן המחקר על־ שם לנדאו ולקרנות המאוחדות של ההסתדרות על המלגות שהעניקו לי במהלך הכנת העבודה. 1 התיחום הכרונולוגי של התקופה נקבע מצד אחד על־ פי השנה לגביה היו בידינו הנתונים המוקדמים ביותר על סחר החק של ארץ־ ישראל באותה תקופה, ומצד שני—השנה בה פרצה מלחמת־ העולם הראשונה, אירוע המסמן את סיומה של התקופה. עם זאת, היות שהדיון נסוב על תמורות שאת מועד התרחשותן קשה לסמן בתאריך מדויק, ראינו בתאריכים הנ״ ל מסגרת כללית לדיון, בו נכללו לעתים גם תופעות שהתרחשותן החלה מעט מוקדם או מאוחר יותר. אשר למסגרת הגיאוגראפית הנדונה, במונח׳ אח־ ישראל׳ הכוונה לארץ־ ישראל שממערב לירדן …

publication date

  • October 1, 1986