Therapeutic Jurisprudence and Public Health: An Israeli Study/תורת המשפט הטיפולי ובריאות הציבור: עיון ישראלי Academic Article uri icon

abstract

  • מאמר זה בוחן את יחסי הגומלין שבין תורת המשפט הטיפולי ובין בריאות הציבור. שני התחומים הם תנועות אלטרנטיביות במסגרת הפרופסיה שבה התפתחו. מאפיינים מסוימים שלהם משותפים וקשורים במניעה, בהסתכלות מערכתית ובחשיבה בין-תחומית. מאפיינים אחרים שונים, והם יכולים להיות מקור השראה ושאילה מן התחום האחד אל האחר. מהבחינה התורת-משפטית, הרעיון של משפט מרפא העוסק במניעת סכסוכים, כמו שבריאות הציבור עוסקת במניעת מחלות, הוא מאתגר וחדשני. עם זאת, ניתוח ביקורתי שלו מוביל לקבלה מסויגת של יישום זה. תורת המשפט הטיפולי, העוסקת בדרך כלל בפסיכולוגיה של יחידים, יכולה לצאת נשכרת מדרכי המחקר הממוקדות באוכלוסייה בתחום בריאות הציבור. בריאות הציבור, ובמיוחד המשפט של בריאות הציבור, המתמקד בדרך כלל בקבוצות, יכול להפיק תועלת מהמיקוד האישי-ההתנהגותי של תורת המשפט הטיפולי. גם שימוש במנגנונים אלטרנטיביים כמו גישור ומשא ומתן לשם אכיפה של מדיניות בריאות הציבור יכול להעשיר תחום זה. המאמר מציג מקרי מבחן ישראליים-החיסונים והטיפול בגזזת לבחינת אחד מכיווני …

publication date

  • January 1, 2010