The Success of the Mutual Funds Rating in Israel/הצלחתם של דירוגי קרנות נאמנות בישראל Academic Article uri icon

abstract

  • שוק קרנות הנאמנות בישראל עבר שינויים מהותיים בשנים האחרונות. העברת הבעלות של קרנות הנאמנות מידי הבנקים לידי גופים אחרים, וכן ההצלחה של תעודות הסל, יצרו למנהלי הקרנות סביבת תמריצים חדשה שעשויה הייתה להביא לשיפור ביצועיהם. בעבודה זו אנו בוחנים את ביצועי קרנות הנאמנות המנייתיות בישראל בתקופה שבין דצמבר 2003 עד אפריל 2007 בשני רבדים. ראשית אנו בוחנים האם הקרנות ממשיכות להניב תשואת חסר ביחס למדדי הייחוס. שנית, אנו בודקים את יכולתם של מדדי הביצוע לנבא הצלחה בעתיד. בהקשר לכך, זו העבודה הראשונה שבוחנת לצד המדדים המקובלים (תוחלת תשואה, שארפ וג'נסן) גם מדדים מסחריים כדוגמת דירוג מעלות, ודירוג המדמה את מדד מורנינגסטאר. אנו מוצאים כי בתקופת המחקר השיגו מנהלי קרנות הנאמנות בממוצע תשואה ברוטו (לפני דמי ניהול ועמלות קניה) עודפת חיובית של כאחוז, אך תשואת הנטו שעמדה לרשות המשקיעים (לאחר ניכוי דמי ניהול ועמלות קניה) הייתה נמוכה בכשני אחוזים יחסית למדד הייחוס. עוד אנו מוצאים שדירוגי מעלות ומורנינגסטאר הצליחו לאתר מראש את קבוצת הקרנות …

publication date

  • December 1, 2010