Proceedings of the ASME International Symposium on Flexible Automation, Atlanta, Georgia, USA, Paper Journal uri icon