Modified structure of C60 and superconductivity in fullerene-potassium systems Academic Article uri icon

abstract

  • Opisano wyniki badań procesu interkalacji potasem różnych próbek fullerenu C6o: polikrystalicznych o różnej granulacji, cienkich warstw C (6o) oraz C (6o) zmodyfikowanego jodem. W pierwszym etapie domieszkowania obserwuje się zanik wyjściowego sygnału R o charakterystycznym współczynniku g ť 2, 0026. Sygnał ten rozpoznano jako dziurowe centrum C (6o)+, bowiem jego zanik jest wynikiem rekombinacji elektron-dziura. Do opisu procesu zmniejszania się liczby paramagnetycznych centrów C (6o) 3 (-1) oraz …

publication date

  • January 1, 1998