Landscape Changes in Israel's Southern Coastal Dunes/שינויי נוף בדיונות מישור החוף הדרומי של ישראל בין השנים 1965-1999 Academic Article uri icon

abstract

  • דיונות החוף בישראל מתכסות מאז שנת 1960 בצומח וכתוצאה מכך מתייצבות. עובדה זו מתבטאת בהיעלמותם של מערכות נופיות-אקולוגיות אופייניות לדיונות חוף נודדות. מטרת המחקר היתה לבדוק באמצעות שיטות של חישה מרחוק ומערכות מידע גאוגרפיות את קצב התפשטותו של הצומח והשינויים בתפרוסתו במרחב הדיונות החופיות בפארק ניצנים שבמישור החוף הדרומי בשנים שבין 1965 ל-1999. תוצאות המחקר שמשו בסיס לחיזוי עתידי להמשך תהליך התפשטות הצומח (קצב וכיווני התפשטות), הבנת הגורמים לתהליך והמשמעויות האקולוגיות שלו על המשך קיומן של דיונות החוף הנודדות כיחידת נוף. המחקר התמקד בפארק החולות בניצנים. המחקר עקב אחר 5 סדרות של תצ" א שחור-לבן בין השנים 1965-1999. תצלומי האוויר עובדו ונותחו בשיטות ממ" גיות וחישה מרחוק. התוצאות מראות שהשטח המכוסה בצומח גדל באופן מובהק בכל תקופת המחקר ב-82% בקצב שנתי של 1.75%. לעומת זאת ירד שטח הדיונות החשופות מצומח ב-37% בקצב שנתי של 1.34%. היחס בין הדיונות המכוסות בצומח לבין הדיונות החשופות מצומח …

publication date

  • January 1, 2003