Body Against Body: Nurses and Women Immigrants in the Israeli Birth and Contraceptive Arena 1949-1956/" גוף אל גוף": אחיות ומהגרות בזירת הסדרת הלידות בישראל 19... Academic Article uri icon

abstract

  • המאמר עוסק באופני הקליטה הבריאותית של עולי שנות החמישים בנושאים הקשורים להיבטי הרבייה של הגוף כגון: לידות, אמצעי מניעה, הפלות והנקה. המאמר יתאר את מאפייני המפעל הרפואי-חינוכי המקיף שהפעילו עובדי מערכת הבריאות, בעיקר באמצעות אחיות בריאות הציבור, ויבחן כיצד הוא פעל כדי לעצב מחדש את העולים, ובעיקר את העולות. ייטען כי אף על פי שבאופן מוצהר מפעל זה נועד לבטל את ההבחנות שבין עולים ו" ותיקים", דווקא בתחומים הקשורים לרבייה ולפריון—המכונים בלשון התקופה" הסדרת הלידות"—נשמרו ההבדלים וההבחנות בקפידה. בתוך כך יידונו הפרקטיקות הלא-דיסקורסיביות בעיקרן שאפיינו את מפגש …

publication date

  • January 1, 2009