Invasion Rate of Alien Species Acacia Saligna in the Nitzanim Coastal Sand Dunes, Israel/התפשטות שיטה כחלחלה (Acacia saligna) בחולות ניצנים: דוגמא לחדירה ביולוגית ב... Academic Article uri icon

abstract

  • פלישה ביולוגית (Biological invasion) הנה תופעה הקשורה בחדירה של מין זר (alien species) לסביבת גידול חדשה, התבססות, התפשטות ויצירת מערכת של יחסי גומלין עם הסביבה החדשה. בכל 4 השלבים שצויינו, מלוות לרוב בהשפעות שליליות על הסביבה החדשה. פלישה ביולוגית ידועה כאחת התופעות החמורות ביותר אשר גורמת להרס של בתי גידול ונחשבת לשנייה מבין הגורמים להכחדת מינים לאחר הרס בתי גידול בגין הפיתוח. אמנם, לא כל המינים הזרים אשר מצויים מחוץ לתחום תפוצתם הטבעי הם פולשניים (invaders) ולא כל המינים הזרים הפולשניים יכולים לחדור לכל בתי הגידול. תחום המחקר של ביולוגיית הפלישה חדש יחסית ועדיין חסרים נתונים איכותיים ומדדים כמותיים לתעוד התופעה. איסוף נתונים לגבי דוגמאות לפלישה ביולוגית בעולם חשוב כדי להתמודד עם התופעה ולהערך בהתאם. המחקר הזה מציג מקרה של פלישה ביולוגית על ידי שיח/עץ אוסטרלי Acacia saligna למערכת חופית ים תיכונית בפארק חולות ניצנים. המעקב אחרי שלבי התקדמות החדירה הביולוגית של השיטה כחלחלה נעשה באמצעות כלים ושיטות של מערכות …

publication date

  • January 1, 2002