Prediction of herbaceous vegetation production in response to varying characteristics of rainfall and temperature/חיזוי שינויים בייצור של צומח עשבוני כתגובה לשינויים בתכונו... Academic Article uri icon

abstract

  • צומח עשבוני משמש מפתח להבנת תפקוד ומבנה של בתי גידול, בעיקר באזורים צחיחים למחצה בהם הייצור הראשוני מושפע מלחות הקרקע. במחקר קודם, פותח מודל מבוסס" לוגיקה עמומה" המדמה את תנאי זמינות המים לצמח כגורם מגביל עיקרי לייצור ראשוני. במחקר הנוכחי, המודל מדמה השפעת חמישה תרחישים אקראיים החוזים שינויי אקלים בשני אתרים—להבים וכורזים—ואלו הם: 1) ירידה לאורך העונה הלחה בכמויות המשקעים בין 35%-5%; 2) שינוי בתדירות אירועי הגשם לאורך העונה הלחה; 3) עלייה בטמפרטורה בשיעור של 1.5° C ובאידוי בשיעור של 10%; 4) שינוי בהופעת אירועי הגשם לאורך העונה הלחה בכורזים; 5) …

publication date

  • January 1, 2009