Analysis of the Phase Equilibrium in the Fe-Ti-C System in Iron-rich Regions.,ANALIZ FAZOVYKH RAVNOVESII V SISTEME Fe-Ti-C V OBLASTYAKH, BOGATYKH ZHELEZOM. Academic Article uri icon