DEMOGRAPHIC AND ANATOMIC CHARACTERISTICS AND SURGERY RESULTS IN CHILDREN WHO WERE TREATED IN SOROKA FOR CRANIOSYNOSTOSIS Academic Article uri icon

abstract

  • 63 ‫הכול‬ ‫בסך‬ ,2005-1991 ‫השנים‬ ‫בין‬ ‫ראשוני‬ ‫קרניוסינוסטוזיס‬ .‫מעקב‬ ‫במירפאת‬ ‫והוריהם‬ ‫הילדים‬ ‫עם‬ ‫וראיון‬ ‫רפואיים‬ ‫בתיקים‬ ‫עיון‬ ‫על‬ ‫מבוסס‬ ‫זה‬ ‫התפלגות‬ ‫עם‬ ‫כמותיים‬ ‫משתנים‬ ‫עבור‬ Wallis Kruskal Test :‫הנתונים‬ ‫בעיבוד‬ ‫סטטיסטיות‬ ‫שיטת‬ ‫של‬ ‫הצפוי‬ ‫הערך‬ ‫אם‬ .‫איכותיים‬ ‫משתנים‬ ‫עבור‬ Chi-Square Test‫ו־‬ ‫סודרים‬ ‫ומשתנים‬ ‫א־פרמטרית‬ .‫פישר‬ ‫בתבחין‬ ‫שימוש‬ ‫נעשה‬ ‫יותר‬ ‫או‬ ‫מהתאים‬ 25%‫ב־‬ 5‫מ־‬ ‫פחות‬ ‫היה‬ c2 ‫תבחין‬ ‫בוצע‬ ‫הקורונלי‬ ‫התפר‬ .‫נקבות‬)47.6%(30‫ו־‬ ‫זכרים‬)50.8%(32 ‫נמצאו‬ :‫המחקר‬ ‫תוצאות‬ ‫חולים‬)15.8%(10‫ב־‬ ‫המטופי‬ ,‫חולים‬)31.8%(20‫ב־‬ ‫הסגיטלי‬ ,‫חולים‬)42.9%(27‫ב־‬ ‫בחמישה‬ ‫הופיע‬ ‫מתסמונת‬ ‫כחלק‬ ‫קרניוסינוסטוזיס‬ .‫בלבד‬ ‫חולים‬)7.9%(5‫ב־‬ ‫והלמבדואי‬ ‫במהלך‬ ‫מוקדמים‬ ‫סיבוכים‬ ‫פיתחו‬ ‫לא‬ ‫מהמנותחים‬)73%(‫ארבעים־ושישה‬ .)7.9%(‫חולים‬)17.5%(11 ,‫מוקדמים‬ ‫סיבוכים‬ ‫שפיתחו‬ ‫האחרים‬)25.4%(16 ‫מתוך‬ .‫הניתוח‬ ‫ולאחר‬ ‫הניתוח‬ ‫בגין‬ ‫ישירים‬ ‫סיבוכים‬ ‫פיתחו‬)6.3%(‫ארבעה‬ ,‫להרדמה‬ ‫הקשורים‬ ‫מסיבוכים‬ ‫סבלו‬ ‫זיהום‬ ‫גם‬ ‫פיתח‬ ‫אחד‬ ,‫הניתוח‬ ‫לאחר‬ ‫שהושאר‬ ‫מהנקז‬ ‫נרחב‬ ‫דימום‬ ‫פיתחו‬ ‫שניים‬ :‫המבוצע‬)1.6%(‫יחיד‬ ‫תמותה‬ ‫אירוע‬ .‫המוח‬ ‫של‬ ‫נוזל‬ ‫דליפת‬ ‫בנוסף‬ ‫פיתח‬ ‫אחד‬ ‫וחולה‬ ‫הניתוח‬ ‫באזור‬ ‫קשב‬ ‫הפרעת‬ .‫נוסף‬ ‫לניתוח‬ ‫הזדקקו‬)9.5%(‫חולים‬ ‫שישה‬ .‫הרדמה‬ ‫מסיבוך‬ ‫כתוצאה‬ ‫אירע‬ ‫לזו‬ ‫ההורים‬ ‫תשובת‬ ‫בין‬ ‫הבדל‬ ‫מצאנו‬ .‫מהחולים‬ 26.7%-30 ‫מתוך‬ 8 ‫בקרב‬ ‫נמצאה‬ ‫וריכוז‬ .)P<0.01(‫הניתוח‬ ‫מתוצאות‬ ‫רצון‬ ‫שבעי‬ ‫הם‬ ‫האם‬ ‫לשאלה‬ ‫בתשובתם‬ ‫הרופאים‬ ‫של‬ ‫מיעוט‬ ‫נמצא‬ ‫זאת‬ ‫ולמרות‬ ,‫מורכבת‬ ‫כירורגית‬ ‫בעיה‬ ‫מהווה‬ ‫קרניוסינוסטוזיס‬ :‫מסקנות‬ ‫נמצאה‬ ‫וריכוז‬ ‫קשב‬ ‫הפרעת‬ .‫ההורים‬ ‫של‬ ‫גבוהה‬ ‫רצון‬ ‫שביעות‬ ‫עם‬ ‫ניתוחיים‬ ‫סב‬ ‫סיבוכים‬ .‫הכללית‬ ‫באוכלוסיה‬ ‫המופיע‬ ‫מזה‬ ‫גבוה‬ ‫בשיעור‬ .‫פלגיצפליה‬ ;‫טרגינוצפליה‬ ;‫ברכיצפליה‬ ;‫סקפוצפליה‬ ;‫קרניוסינוסטוזיס‬ .Craniosynostosis; Saphocephaly; Brachycephaly; Trigonocephaly; Plagiocephaly :‫מפתח‬ ‫מילות‬ :KEY WORDS 1 ‫פרץ‬ ‫אודליה‬ 3,2 ‫פרי‬ ‫צבי‬ 4 ‫רוזנברג‬ ‫ליאור‬ 4 ‫זילברשטיין‬ ‫אלדד‬ 4 ‫גורפינקל‬ ‫ראובן‬ 5 ‫כהן‬ ‫אבי‬ ‫האוניברסיטאי‬ ‫בית‬ ,‫הפנימית‬ ‫החטיבה‬ 1 ‫סורוקה‬ ‫גוריון‬ ‫בן‬ ‫אוניברסיטת‬ ,‫רפואי‬ ‫לחינוך‬ ‫המרכז‬ 2 ‫החולים‬ ‫בית‬ ,'‫א‬ ‫לכירורגיה‬ ‫מחלקה‬ 3 ‫סורוקה‬ ‫האוניברסיטאי‬ ‫החולים‬ ‫בית‬ ,‫פלסטית‬ ‫לכירורגיה‬ ‫מחלקה‬ 4 ‫סורוקה‬ ‫האוניברסיטאי‬ ‫החולים‬ ‫בית‬ ,‫לנירוכירורגיה‬ ‫המחלקה‬ 5 ‫למדעי‬ ‫והפקולטה‬ ‫סורוקה‬ ‫האוניברסיטאי‬ .‫גוריון‬ ‫בן‬ ‫אוניברסיטת‬ ,‫הבריאות‬ ‫לפנות‬ ‫ניתן‬ ,‫למאמר‬ ‫בנספחים‬ ‫המעוניין‬ ‫*לכל‬ .‫המכותב‬ ‫למחבר‬ :‫תקציר‬

publication date

  • January 1, 2016