The Sensitivity of the Wage Equation to the Regression Method/רגישות משוואת השכר לשיטת הרגרסיה Academic Article uri icon

abstract

  • שיטת הרגרסיה המקובלת היא שיטת הריבועים הפחותים. בשיטה זו ממזערים את סכום ריבועי הסטיות מקו הרגרסיה. שיטה אחרת לרגרסיה, רגרסיה המבוססת על מדד ג'יני, דומה מאד בתכונותיה לשיטת הריבועים הפחותים, אך מאפשרת גם לבצע בדיקות נוספות לגבי טיבם ויציבותם של האומדנים המתקבלים. מאמר זה מתמקד בבדיקה האם שיטת הרגרסיה המשמשת באמידת משוואת שכר משפיעה על האומדנים, כאשר השיטות המושוות הן רגרסיה בשיטת הריבועים הפחותים ורגרסיה בשיטת ג'יני. ההשוואה מיושמת על משוואת שכר של מינצר המופעלת על נתוני סקר ההכנסות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (2004). משוואת השכר שאמדנו לקוחה מתוך עבודתה של רות קלינוב על הבדלי שכר בין נשים וגברים בישראל (2004). משוואה זו שונה במקצת מהמודל הקלאסי של מינצר. בפרט, משתנה נסיון התעסוקה בו מוחלף במשתנה גיל. מסקנתנו העיקרית היא כי אין הבדל מובהק בין מקדמי הרגרסיה המתקבלים בשיטת ג'יני לבין אלה המתקבלים בשיטת הריבועים הפחותים, לפחות כשמדובר במשוואת השכר. ואולם, שיטת ג'יני מאפשרת לגלות כי התנהגות משוואת …

publication date

  • September 1, 2008