The National City and the International City: Jerusalem and Tel Aviv/העיר הלאומית והעיר העולמית: ירושלים ותל-אביב בעידן של גלובליזציה Academic Article uri icon

abstract

  • מאמר זה עוסק בהשפעתם של תהליכי הגלובליזציה המואצים, המתרחשים בעשורים האחרונים במרחב הלאומי הישראלי. הוא מבקש לבחון את תפקידיהן ואת משמעותן הסמלית של שתי הערים הגדולות בישראל—ירושלים ותל-אביב, כדי להבין את הדרך שבה הן משתלבות במשחק הגלובלי. ויש ביניהן הבדלים ניכרים: בשעה שירושלים מתנהלת כעיר הדגל של מדינת הלאום, וככזו שהמדינה מנהלת רבים מענייניה העירוניים השוטפים, מסתמנת תל-אביב כעיר-עולם בהתהוות, שלמדינה כמעט אין בה דריסת רגל. ההבדלים הללו ניכרים בפרטים רבים הקשורים ליחסי העיר והמדינה, והם באים לידי ביטוי בפערים גדלים והולכים בחיי היומיום של תושביהן. המאמר מציג מגוון של ממצאים, המעידים על המרחק המתהווה בין הערים על הציר שבין לאומיות לכלל- עולמיות, ומגיע למסקנה כי במגרש הגלובלי משמשת ירושלים ככדור משחק, בעוד תל-אביב הולכת ומבססת את מעמדה כשחקן מן המניין. This paper examines the impact of globalization processes on the two largest cities in Israel: Jerusalem and Tel Aviv. As globalization has greatly influenced …

publication date

  • January 1, 2005